Tillsammans med uppdragsgivare och sammarbetspartners lägger vi grunden för att skapa framtidens städer, samhällen och landskap. Planeringsarbetet sker i olika skalor, allt från översiktplanering till detaljutformning. Detaljerna förankrar vi genom analyser i de övergripande strukturerna för att åstadkomma en attraktiv helhet, dygnet runt, året om. Vi vill genom våra projekt bidra till att skapa goda livsmiljöer och en hållbar samhällsutveckling.

Vi arbetar från fjäll till hav, över stad och land. Vi har kompetens att arbeta med till exempel:

 • översiktsplaner inkl. fördjupningar av och tillägg till översiktsplaner som t.ex. LIS-planer
 • planprogram, detaljplaner, områdesbestämmelser
 • miljökonsekvensbeskrivningar
 • grönplaner
 • kulturmiljöprogram
 • bostadsförsörjningsprogram
 • program för stadsförnyelse och centrumutveckling
 • gestaltningsprogram
 • skötselplaner
 • stadsarkitektuppdrag på konsultbasis
 • utredningar
 • GIS-analyser
 • illustrationer
 • medborgardialoger

Vill du veta mer om något av våra projekt eller hur vi kan hjälpa dig, kontakta någon av våra arkitekter eller planeringsarkitekter.